Narrensprüche

O jerom, o jerom
     O jerom, o jerom
     dia Fasnet hot a Loch:     
      hot koin Kreuzer Geld em Sack
      zom a Päckle Rauchtabak!
      O jerom, o jerom
      dia Fasnet hot a Loch. 

      Jetzt ka m`r nemme senga,

      de Narre nore sprenga.

      O jerom, o jerom, dia Fasnet hot a Loch! 

 

"O jerom, o jerom" im MP3-Format
o_jerom.mp3
MP3-Audiodatei [163.4 KB]

Jetzt ganget m`r halt au gar nemme
      Jetzt ganget m`r halt au gar nemme,
      gar nemme hoam,
      bis mei Muatter Küachle bacht
      ond a anders G`sicht namacht.
      Jetzt ganget m`r halt au gar nemme,
      gar nemme hoam.

"Jetzt ganget m`r" im MP3-Format
jetzt_ganga_mr.mp3
MP3-Audiodatei [150.7 KB]

En dr hentere Gass
      En da hentere Gass
      en da vordere Gass     

      do wohnt an dicke Beck,
      der streckt sein Arsch zom Fenster raus
      mer moint, des sei an Weck,
      s'isch koan Weck,
      s'isch koan Weck,
      s'isch der Arsch vom Richter-Beck!

"En dr hentere Gass" im MP3-Format
hentera_gass.mp3
MP3-Audiodatei [131.5 KB]