Narrensprüche

O jerom, o jerom
O jerom, o jerom
dia Fasnet hot a Loch:     

hot koin Kreuzer Geld em Sack
zom a Päckle Rauchtabak!
O jerom, o jerom
dia Fasnet hot a Loch. 

Jetzt ka m`r nemme senga,

de Narre nore sprenga.

O jerom, o jerom, dia Fasnet hot a Loch! 

 

"O jerom, o jerom" im MP3-Format
o_jerom.mp3
MP3-Audiodatei [163.4 KB]

Jetzt ganget m`r halt au gar nemme
Jetzt ganget m`r halt au gar nemme,
gar nemme hoam,
bis mei Muatter Küachle bacht 

ond a anders G`sicht namacht.
Jetzt ganget m`r halt au gar nemme,
gar nemme hoam.

"Jetzt ganget m`r" im MP3-Format
jetzt_ganga_mr.mp3
MP3-Audiodatei [150.7 KB]

En dr hentere Gass
En da hentere Gass
en da vordere Gass     

do wohnt an dicke Beck,
der streckt sein Arsch zom Fenster raus
mer moint, des sei an Weck,
s'isch koan Weck,
s'isch koan Weck,
s'isch der Arsch vom Richter-Beck!

"En dr hentere Gass" im MP3-Format
hentera_gass.mp3
MP3-Audiodatei [131.5 KB]